Prace Naukowo-Badawcze

Informacja o przygotowywanych i realizowanych pracach naukowo-badawczych
Dotyczy wszystkich pracowników Uczelni, a w szczególności, osób które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. Nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym, prowadzących badania z udziałem środków finansowych PWSZ Pile.
2. Pracowników niebędących nauczycielami akademickim, podnoszących kwalifikacje zawodowe przy wsparciu finansowym PWSZ w Pile.
3. Pracowników biorących udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych między innymi przez Centrum Transferu Technologii PWSZ w Pile.
Dane zgłaszającego
* Nazwa jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest pracownik
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* Imię/imiona

* Nazwisko

* Stopień / tytuł zawodowy / naukowy
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Nr telefonu

* Proszę o podanie adresu e-mail
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

* Proszę powtórnie wpisać adres e-mail
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

* Czy PWSZ w Pile jest Pani/Pana podstawowym miejscem pracy?
Podstawowe informacje
Podstawowe informacje o badaniach
* Temat pracy naukowo-badawczej
* Kod ISCED2013 obszaru eksploracji
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

* Czy badania prowadzone są samodzielnie?
Skrócony opis projektu naukowo-badawczego
Helpmax. 500 znaków
* Data / planowana data rozpoczęcia projektu naukowo-badawczego

Format: dd.mm.yyyy

* Data / planowana data zakończenia projektu naukowo-badawczego

Format: dd.mm.yyyy

* Beneficjenci projektu naukowo-badawczego
Helpproszę wymienić oddzielając kolejnych beneficjentów znakiem "|"
Finansowanie
* Łączny budżet badań

Można wprowadzać tylko liczby

* Wkład finansowy PWSZ

Można wprowadzać tylko liczby

* Wkład własny pracownika

Można wprowadzać tylko liczby

Wkład innych podmiotów
  Kwota Nazwa podmiotu
1
2
3
4
5
Podmioty uczestniczące w pracy naukowo-badawczej
* Podmioty krajowe
Help

Proszę wymienić oddzielając kolejne podmioty znakiem "|"

* Podmioty zagraniczne
Help

Proszę wymienić oddzielając kolejne podmioty znakiem "|"

W przypadku braku podmiotów zagranicznych nalezy wpisać "0"

Sposób rozpowszechniania przebiegu i wyników badań
Publikacje zrealizowane
  Tytuł publikacji Tytuł i typ nośnika publikacji (książka, czasopismo, periodyk) Miejsce i data wydania
1
2
3
4
5
Publikacje planowane
  Tytuł publikacji Tytuł i typ nośnika publikacji (książka, czasopismo, periodyk) Miejsce i data wydania
1
2
3
4
5
Prezentacja na konferencjach
  Organizator Temat Termin
1
2
3
4
5