Formularz zgłoszeniowy do Akademii Młodych Odkrywców


wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile oraz oświadczam, że:

zapoznałem(-am) się z Regulaminem Akademii Młodych Odkrywców dostępnym na stronie internetowej www.amo.pwsz.pila.pl
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Młodych Odkrywców (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Akademii Młodych Odkrywców
wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących Akademii Młodych Odkrywców w trybie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną uniemożliwia uczestnictwo w Akademii Młodych Odkrywców
zgadzam się na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii Młodych Odkrywców i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w trybie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ponadto oświadczam, że:

nie później niż 15 minut po planowym zakończeniu zajęć odbiorę dziecko z budynku, w którym odbywają się zajęcia Akademii. Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku nieodebrania dziecka po zakończeniu zajęć, Organizator po uprzedniej, bezskutecznej próbie skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, zastrzega sobie prawo zgłoszenia tego faktu właściwym organom.
na zajęcia/z zajęć w ramach Akademii Młodych Odkrywców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile moje dziecko, na moją odpowiedzialność, będzie przychodzić/wychodzić bez mojej opieki.