Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłoszeniowy | Odkrywanie Talentów

 

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W PIERWSZEJ EDYCJI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Formularz zgłoszeniowy do AMO dla dzieci klas I-VI szkoły podstawowej

Przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Dane osobowe kandydata (dziecka w wieku 6-12 l.)

Wszystkie pola muszą być wypełnione. Prosimy o czytelne wypełnianie formularza

(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Imię/imiona
(To pytanie jest wymagane)
PESEL
(To pytanie jest wymagane)
Data urodzenia
Open the date time chooser
(To pytanie jest wymagane)
Płeć
Dane kontaktowe
W polu adres należy podać miejsce faktycznego zamieszkania. Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
(To pytanie jest wymagane)
Adres
Wykształcenie
Należy podać poziom ukończonego wykształcenia przez kandydatkę/kandydata do projektu
(To pytanie jest wymagane)
Status kandydata w chwili przystąpienia do projektu
(To pytanie jest wymagane)
Informacja o miejscu kształcenia
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa szkoły
(To pytanie jest wymagane)
Adres szkoły
Pozostałe informacje
(To pytanie jest wymagane)
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Dane wrażliwe – Uczestnik ma prawo odmowy podania danych wrażliwych.
(To pytanie jest wymagane)
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
(To pytanie jest wymagane)
Osoba z niepełnosprawnościami
Dane wrażliwe – Uczestnik ma prawo odmowy podania danych wrażliwych.
(To pytanie jest wymagane)
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
Dane wrażliwe – Uczestnik ma prawo odmowy podania danych wrażliwych.
Oświadczenia
(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile oraz oświadczam, że:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest zaznaczenie wszystkich powyższych zgód.

Brak zgody oznacza rezygnację z udziału w rekrutacji.

(To pytanie jest wymagane)
Ponadto oświadczam, że:
Załączniki

Proszę o załączenie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności kandydata (jeżeli dotyczy).

Jego przesłanie jest nieobowiązkowe. Brak dokumentu oznacza brak punktu preferencyjnego podczas rekrutacji.

Data | Podpis
(To pytanie jest wymagane)
Data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego kandydata (dziecko)

Proszę nie drukować formularza zgłoszeniowego.

O złożenie podpisu na wydrukowanych przez projektodawcę formularzach zgłoszeniowych zostaną poproszeni rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Informacja o zakwalifkowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.